QUAERE 2022 (vol. XII.)  |  Interdisciplinary Scientific Conference for PhD. students and assistants  |  Jun 27, 2022 - Jun 29, 2022

Logo
Jun 27, 2022 - Jun 29, 2022 | The Czech Republic
Interdisciplinary Scientific Conference for PhD. students and assistants | Scientific Conference

Registered Participants

See below for a list of participants. You can register to conference here.
Section 1: Management, marketing
ID of paper Author Title of paper Added
4230 Ing. Dominika Šulyová
MANAGING SCARCE RESOURCES IN SMART CITIES LONDON, SINGAPORE, NEW YORK AND STOCKHOLM Jan 11, 2022
4266 Ing. Dominika Šulyová
APPROACHES OF LIMITED RESOURCE MANAGEMENT IN THE UNITED KINGDOM Jan 11, 2022
4280 Ing. Dominika Šulyová
PRINCIPLES OF SUSTAINABLE WATER MANAGEMENT IN THE AREA OF SMART CITY Jan 11, 2022
4291 Mgr. Eva Učňová
ISLANDSKÝ PŘÍSTUP K ENVIRONMENTÁLNÍ TURISTICE Apr 19, 2022
4298 Ing. Dominika Šulyová
TRENDS IN SMART CITIES 2022 Jan 11, 2022
4299 Ing. Dominika Šulyová
PEOPLE ORIENTED SMART CITIES Jan 11, 2022
4301 PhDr. Lívia Hadašová, PhD.,MBA
PREVENCIA NEŽIADUCICCH UDALOSTÍ V PROCESE POSKYTOVANIA OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI Apr 27, 2022
4302 PhDr. Lívia Hadašová, PhD.,MBA
PROBLEMATIKA BEZPEČNOSTI PRACOVNÉHO PROSTREDIA ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV Apr 27, 2022
4310 Viktória Hudáková, Mgr.
REKLAMNÁ GRAMOTNOSŤ GENERÁCIE Z May 12, 2022
4333 doc. Ing. Anna Jacková, PhD.
DETERMINING THE FINANCIAL PERFORMANCE OF THE ENTERPRISE THROUGH FINANCIAL ANALYSIS Jun 9, 2022
4338 Mgr.art. Patrik Kolenčík
Non-existing genres of Podcast Jun 9, 2022
4344 Mrs. Alžbeta Jánošíková , Master
Prozumenti a ich prezentácia vojny na Ukrajine na sociálnych sieťach Jun 14, 2022
4381 Ing. Oliver Bubelíny
POSSIBILITIES OF USING DRONES IN HEALTHCARE IN TERMS OF THE SLOVAK REPUBLIC Jun 20, 2022
4382 Jaroslav Remeň
DISCUSSION ABOUT LEVERAGING UEBA TOOL, MONTE CARLO METHOD AND FOGG BEVIOR MODEL TO UNDERSTAND AND MODIFY USERS’ BEHAVIOUR Jun 20, 2022
4383 Jaroslav Remeň
LEADERSHIP STYLES WITHIN IT IN A MULTICULTURAL ORGANISATION Jun 20, 2022
Section 2: Economy, Banking, Insurance Management
ID of paper Author Title of paper Added
4292 Jaromir Kvetoun, LLM
Taxation and Fairness: A holistic Perspective Apr 19, 2022
4293 Jaromir Kvetoun, LLM
Radical Taxation: The Case for a Single-Tax, Single-Rate System Apr 19, 2022
4300 Radka Daňová
FINTECH AND BANKS: A PARTNERSHIP WITH A FUTURE Apr 26, 2022
4340 PhDr. Jana Marková, Ph.D.
ECONOMIC ASPECTS OF GEOPOLITICAL CHANGES Jun 13, 2022
4388 Ing. Mária Michňová
THE REGION AS A PREDICTOR OF BUSINESS EFFICIENCY Jun 21, 2022
Section 3: Public Administration, Macroprocesses
ID of paper Author Title of paper Added
4297 JUDr. Mgr. Ing. Roman Široký
THE HOLDING OF MEETINGS OF MUNICIPAL COUNCILS DURING THE STATE OF EMERGENCY DECLARED FROM 12 MARCH TO 17 MAY 2020 DUE TO COVID-19 DISEASE Apr 24, 2022
4325 PhDr. Lukáš Cíbik, PhD.
HOW DOES OPENNESS AFFECT THE PUBLIC ADMINISTRATION ECONOMY? (CASE STUDY OF CITIES IN THE TRNAVA AND NITRA REGIONS) Jun 1, 2022
4331 PhDr. Milan Douša, PhD.
FINANCOVANIE UDRŽATEĽNEHO ROZVOJA MIEST V EÚ Jun 8, 2022
4363 Daniel Šmatlánek
CURRENT OPTIONS OF INTERMINUCIPAL COOPERATION Jun 16, 2022
4364 Anna Rybková
Position of Mayor in the system of self-government in Czech Republic and Slovakia Jun 16, 2022
4368 Mrs. Alexandra Mandáková, PaedDr., PhD.
BREXIT A JEHO DOPAD NA ĎALŠIE FUNGOVANIE A ROZŠIROVANIE EÚ Jun 18, 2022
Section 4: Natural Sciences, Chemistry, Physics, Medicine
ID of paper Author Title of paper Added
4231 Mgr. Klára Klíčová
MOŽNOSTI IHNIBICE KORONAVIRŮ ANTIVIROTICKÝMI LÁTKAMI Jan 19, 2022
4233 Mgr. Lucie Janíček Hrubá
TESTOVÁNÍ ANTIVIROVÝCH ÚČINKŮ VYBRANÝCH LÁTEK NA REPLIKACI PARVOVIRŮ MASOŽRAVCŮ Jan 25, 2022
4236 Ing. Simona Grešíková
ZMIEŠANÉ VÍRUSOVÉ INFEKCIE V RASTLINÁCH Feb 28, 2022
4259 MVDr. Michaela Harčárová, PhD.
ÚČINOK ZEARALENÓNU NA LETALITU ARTEMIA FRANCISCANA Apr 2, 2022
4267 MVDr. Petra Timkovičová Lacková, PhD.
VPLYV PORADIA LAKTÁCIE NA DYNAMIKU PRODUKCIE, ZLOŽENIE MLIEKA A KONCENTRÁCIU MOČOVINY V MLIEKU DOJNÍC Apr 6, 2022
4270 RNDr. Šarlota Kaňuková
CALENDULA OFFICINALIS L. V KOZMETICKOM PRIEMYSLE – PREHĽAD AKTUÁLNYCH APLIKÁCIÍ METABOLITOV Apr 7, 2022
4303 PhDr. Lívia Hadašová, PhD.,MBA
MOŽNOSTI PREVENCIE NEMOCNIČNÝCH INFEKCIÍ Z POHĽADU ŠTUDENTOV ODBORU OŠETROVATEĽSTVA Apr 27, 2022
4308 Libuša Lengyelová
EFFECT OF CADMIUM ON THE RHIZOSPHERIC MICROORGANISMS OF THE SUNFLOWER May 9, 2022
4313 PhDr. Terézia Fertaľová, PhD.
OŠETROVANIE CHRONICKÝCH RÁN VLHKOU TERAPIOU May 25, 2022
4314 PhDr. Terézia Fertaľová, PhD.
PREVENCIA DEKUBITOV V PREGRADUÁLNOM VZDELÁVANÍ SESTIER May 25, 2022
4317 PhDr. Mgr. Tatiana Šantová, PhD.
INTENZÍVNA OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ May 30, 2022
4319 PhDr., Mgr. Silvia Cibríková, PhD.
SYNDRÓM DIABETICKEJ NOHY Z POHĽADU OŠETROVATEĽSTVA May 30, 2022
4321 Mgr. Nikola Hudáková
OPTIMIZATION OF NEURONAL DIFFERENTIATION OF SH-SY5Y CELL LINE May 31, 2022
4328 Ms Rosana Svetic Cisic, RN, MsN, Ph.D. candidate
Recognition of Croatian Nurses Value PreferencesBased on Schwartz’s Theory Jun 6, 2022
4329 JUDr. Ladislav Rozenský, Ph.D., DBA
NEUROPSYCHOLOGIE A JEJÍ PŘESAH DO JINÝCH VĚD - LITERÁRNÍ RECENZE Jun 7, 2022
4358 Mgr. Ľuboš Cehlárik
IDENTIFIKÁCIA A KVANTIFIKÁCIA NELEGÁLNYCH LÁTOK VO VÝŽIVOVÝCH DOPLNKOCH Jun 15, 2022
Section 5: Psychology, Sociology, Pedagogy
ID of paper Author Title of paper Added
4242 PaedDr. Alena Vrábľová
ROMA PEOPLE' RELATIONSHIP TO EDUCATION Mar 8, 2022
4251 Ms. Diana Bulganová, Mgr.
KYBERŠIKANOVANIE DETÍ A DOSPIEVAJÚCICH NA SLOVENSKU Mar 15, 2022
4268 PhDr. Anna Masariková
SEXUAL EXPLOITATION OF ROMA CHILDREN Apr 6, 2022
4269 Lukáš Pieš, Mgr.
THREATS RELATED TO FALSE IDENTITIES IN THE CYBERSPACE Apr 7, 2022
4276 Mgr. Jana Kamanová
SUPERVISION IN SOCIAL WORK IN SLOVAKIA Apr 11, 2022
4305 Libuša Gužíková, Mgr.
SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ ZMENY SÚČASNEJ RODINY A ICH VPLYV NA DETI May 2, 2022
4307 Mgr. Monika Židová
FAMILY AND MEDIA IN THE 21st CENTURY May 3, 2022
4309 BcA. Kateřina Szymeczková
TikTok jako prostředek ve vzdělávání May 11, 2022
4316 Mgr. Kateřina Holubová
POSTOJE ŽÁKŮ K JEDINCŮM SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI May 29, 2022
4318 RNDr. Mgr. Ing. Mgr. Bc. Jaroslav Lindr, Ph.D.
KVALITA VÝUKY JAKO ZLEPŠENÍ PŘÍNOSU VÝUKY May 30, 2022
4320 Mgr. Branislav Oprala
AKTUÁLNE TRENDY DIGITÁLNYCH MÉDIÍ – VÝHODA ALEBO PROBLÉM? May 30, 2022
4323 Dr Renata Stefanska-Klar, PhD
AUTYZM A TRAUMA. CHARAKTERYSTYKA, PRZYCZYNOWOŚĆ I SKUTKI DOŚWIADCZEŃ TRAUMATYCZNYCH U OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU May 31, 2022
4324 Mgr. Alena Sedláková, PhD.
ARTEFILETIKA A ARTETERAPIA AKO NÁSTROJE KOGNITÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU V PROCESE VÝTVARNEJ EDUKÁCIE Jun 1, 2022
4326 Ing. Eva Nyklová
ASISTENT PEDAGOGA A JEHO ANGAŽOVANOST VE VZDĚLÁVÁNÍ ROMSKÝCH (SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH) ŽÁKŮ Jun 4, 2022
4327 Pavlína Vočková
TEORIE RECEPČNÍ ESTETIKY PŘI PRÁCI S POEZIÍ VE VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA NA SOŠ Jun 5, 2022
4332 Ing. Jozef Macko
EXCURSIONS AS AN IMPORTANT FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' ENVIRONMENTAL LITERACY Jun 9, 2022
4335 Ing. Dana Blahútová, PhD.
VZŤAH ŽIAKOV PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA K PRÍRODE Z ASPEKTU ROZVÍJANIA ENVIRONMENTÁLNEJ GRAMOTNOSTI Jun 10, 2022
4336 RNDr. Mária Balážová, PhD.
VYUŽÍVANIE AKTIVIZUJÚCICH METÓD V PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ SO ZAMERANÍM NA ZDRAVÚ VÝŽIVU Jun 9, 2022
4337 MVDr. Gabriela Hrklova, PhD.
VPLYV VYUŽÍVANIA AKTIVIZUJÚCICH METÓD NA ÚČINNOSŤ ENVIROMENTÁLNEHO VZDELÁVANIA V PROBLEMATIKE KLIEŠŤA OBYČAJNÉHO Jun 9, 2022
4339 PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD.
RECOGNITION OF THE REGION'S NATURAL WEALTH AS AN IMPORTANT DETERMINANT OF THE FORMATION OF ENVIRONMENTAL LITERACY Jun 10, 2022
4349 doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD.
CULTURAL OBSTACLES TO READING COMPREHENSION, ACADEMIC READING AND CRITICAL THINKING SKILLS: ANALYSIS OF ADULT ENGLISH USERS’ PERFORMANCE Jun 14, 2022
4350 doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD.
INTERCULTURAL SITUATIONS: INSEPARABILITY OF LANGUAGE AND CULTURE (ANALYSIS OF SLOVAK ADULT ENGLISH USERS’PERFORMANCE IN INTERCULTURAL SITUATIONS) Jun 14, 2022
4356 Mgr. Beáta Pošteková
PERCEPTION OF EMOTIONAL COMPETENCIES OF PRE-PRIMARY TEACHERS Jun 14, 2022
4359 PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.
ANALÝZA JAZYKOVÝCH KOMPETENCÍ STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMIM UČENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE Jun 15, 2022
4361 Monika Pavelová, Mgr. Mgr.
ÚZKOSŤ Z MATEMATIKY AKO PREDIKTOR VÝVINOVEJ DYSKALKÚLIE Jun 15, 2022
4362 Ing. Emília Madudová, PhD.
FOSTERING CRITICAL THINKING DEVELOPMENT IN THE MILIEU OF HIGH SCHOOL EDUCATION Jun 16, 2022
4369 Mgr. Dariia Andreeva
MASS MEDIA DISCOURSE AS AN OBJECT OF STUDY Jun 18, 2022
4371 Mgr. Michaela Košútová Guillaume, PhD.
STRETNUTIE SO SEBOU PREDSTAVY ŠTUDENTOV VÝTVARNÝCH ODBOROV O UČITEĽSKOM POVOLANÍ NA ZAČIATKU UČITEĽSKEJ PRAXE Jun 18, 2022
4376 PhDr. Danuša Faktorová, PhD., MBA
INFORMOVANOSŤ DETÍ O ZÁVAŽNOM GLOBÁLNOM PROBLÉME COVID 19 A VYTVÁRANIE POSTOJA K NEMU Jun 19, 2022
4378 Mgr. et Mgr. et Mgr. Marianna Abrahamyan
DISKURZIVNÍ KONSTRUKCE ČESKÉ NÁRODNÍ IDENTITY V DOBĚ KRIZE Jun 20, 2022
4380 Mrs. Renata Bellová, Ing., PhD.
VÝZNAM ROZVOJA ALGORITMICKÉHO MYSLENIA PRI RIEŠENÍ PROBLÉMOVÝCH ÚLOH V PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOCH VYŠŠIEHO SEKUNDÁRNEHO VZDELÁVANIA Jun 20, 2022
4384 Mgr. et Mgr. Jana Kubíčková
PLATFORMIZACE A ALGORITMIZACE: SOUČASNÁ VÝVOJOVÁ FÁZE TELEVIZNÍ KONVERGENCE Jun 20, 2022
4385 Mgr. Dominika Sondorová, PhD.
TVORBA UČEBNÝCH POMÔCOK ZAMERANÝCH NA ROZVOJ HUDOBNOSTI A ICH UPLATNENIE V PRAXI Jun 20, 2022
Section 6: Informatics
There are no papers in this section.
Section 7: Technologies, Engineering, Building Industry
ID of paper Author Title of paper Added
4249 Ing. Tomáš Novotný, Ph.D., DBA, MBA
ENERGOFUTURA – MODERNÝ NÁSTROJ SPOLUPRÁCE V PRIEMYSLE, ENERGETIKE A EKOLÓGII EURÓPSKEHO PRIESTORU Mar 12, 2022
4311 Maksym Grytsiv, Ing.
LOKALIZAČNÝ SYSTÉM MOBILNÝCH ROBOTOV PRE VNÚTORNÉ PRIESTORY NA BÁZE ULTRAZVUKU May 19, 2022
4341 doc. Ing. Michal Puškár, PhD.
POKROČILÁ TECHNOLÓGIA SPAĽOVANIA - VÝZVY A RIEŠENIA Jun 13, 2022
4342 doc. Ing. Michal Puškár, PhD.
EXHAUST SYSTEM INNOVATION AND EMISSIONS REDUCTION Jun 13, 2022
4343 doc. Ing. Michal Puškár, PhD.
VPLYV BIOPALÍV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A REDUKCIU EMISIÍ V DOPRAVE Jun 13, 2022
4347 Ing. Darina Hroncová, PhD.
OPTIMIZATION AS A PART OF DEVELOPMENT AND INNOVATION IN MECHANICAL ENGINEERING Jun 14, 2022
4348 Erik Prada, Ing. PhD.
APPLICATION OF THE DECOMPOSITION PROCESS ON OPTICAL MECHANICS WITHIN THE MECHATRONIC SYSTEM Jun 14, 2022
4351 doc. Ing. Ľubica Miková, PhD.
THE MATHEMATICAL MODEL OF PINPONG BALL MOVEMENT Jun 14, 2022
4354 doc. Ing. Patrik Šarga, PhD.
PROCEDURE OF CREATING AND SIMULATING ROBOT ARM MOTION CONTROL BY PHYSICAL MODELING Jun 14, 2022
4355 doc., Ing. Marek Vagaš, PhD.
COMMUNICATION POSSIBILITIES BETWEEN PLC AND COLLABORATIVE ROBOTIC SYSTEMS Jun 14, 2022
4365 George Sammarah, Ing.
MONTE CARLO SIMULATION IN A DIGITAL CALIBRATION CERTIFICATE Jun 16, 2022
4389 Ing. Róbert Rákay, PhD.
NON-INVASIVE MONITORING OF TECHNICAL DEVICES USING IOT TOOLS Jun 22, 2022
Section 8: Philosophy, History, Law
ID of paper Author Title of paper Added
4243 JUDr. Veronika Strapková
FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE VICTIM IN CRIMINAL PROCEEDINGS OF THE SLOVAK LEGAL SYSTEM Mar 9, 2022
4256 Monika Lichnerová, JUDr.
POSSIBILITIES OF INTERFERING WITH THE RIGHT TO PRIVACY WITHIN FRAMEWORK OF CRIMINAL LAW Apr 2, 2022
4257 Monika Lichnerová, JUDr.
LIMITS OF THE RIGHT TO PRIVACY WITHIN THE MEANING OF ART. 8 PAR.1 AND 2 OF THE CONVENTION Apr 2, 2022
4258 Monika Lichnerová, JUDr.
POSSIBILITIES OF USING INFORMATION AND TECHNICAL MEANS IN CRIMINAL PROCEEDINGS Apr 2, 2022
4272 JUDr. Veronika Strapková
CORRUPTION AS A SOCIAL PROBLEM OF SOCIETY Mar 9, 2022
4312 Ivana Lacková, Mgr.
OPERNÁ A OPERETNÁ TVORBA NA ÚZEMÍ SLOVENSKA (V OBDOBÍ OD BAROKA PO ROMANTIZMUS) May 23, 2022
4315 PhDr. Mgr. Michal Krajčírovič
TRESTNÝ ČIN POŠKOZOVÁNÍ CIZÍCH PRÁV, EXCES DO ZÁSADY ZÁKAZU ANALOGIE? May 28, 2022
4322 Pavel Bielik, Mgr.
HISTORIE INVESTIGATIVNÍ ŽURNALISTIKY – MÝTY A FAKTA May 31, 2022
4330 ThLic. Mgr. Michal Prívara
VZTAH JAKO MÍSTO SETKÁNÍ Jun 7, 2022
4357 PhDr Juraj Kalický, PhD
POLITICKÁ A EKONOMICKÁ OTVORENOSŤ EÚ A ICH PODPORA VO SFÉRE PROGRESÍVNEHO AKADEMICKÉHO VZDELÁVANIA Jun 15, 2022
4360 Ing. Matej Barta, PhD.
ZAISŤOVANIE ENTOMOLOGICKÉHO MATERIÁLU NA MIESTE NÁLEZU MŔTVEHO TELA OSOBY Jun 15, 2022
4366 Mgr. Dominika Bočková
THE ESTABLISHMENT OF A COMMISSION FOR THE CONTROL OF THE USE OF INFORMATION AND TECHNICAL MEANS IN THE LIGHT OF CURRENT CASES IN THE SLOVAK REPUBLIC Jun 16, 2022
4367 Mgr. Dominika Bočková
CURRENT ISSUES OF THE LEGALITY OF THE USE OF RECORDED TELECOMMUNICATION TRAFFIC AS EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS Jun 16, 2022
4370 JUDr. Michal Márton, PhD.
POVINNÉ OČKOVÁNÍ NEJEN PROTI NEMOCI COVID-19 Jun 18, 2022
4372 Monika Lichnerová, JUDr.
POSSIBILITIES OF INTERFERING WITH THE RIGHT TO PRIVACY WITHIN FRAMEWORK OF CRIMINAL LAW Jun 19, 2022
4373 Monika Lichnerová, JUDr.
LIMITS OF THE RIGHT TO PRIVACY WITHIN THE MEANING OF ART. 8 PAR.1 AND 2 OF THE CONVENTION Jun 19, 2022
4374 Monika Lichnerová, JUDr.
POSSIBILITIES OF USING INFORMATION AND TECHNICAL MEANS IN CRIMINAL PROCEEDINGS Jun 19, 2022
4375 Mgr. Dominik Mičuda
SOCIÁLNÍ MÉDIA JAKO PSYCHOLOGICKÝ FENOMEN Jun 19, 2022
4377 JUDr. Juraj Drugda, PhD.
DOHODA O VINE A TRESTE AKO NÁSTROJ ZEFEKTÍVNENIA TRESTNÉHO KONANIA Jun 19, 2022
4379 Silvia Treľová
PODPORA ŽIEN V OBDOBÍ TEHOTENSTVA Jun 20, 2022
4386 Mgr. Roberto Gaínza
JAK JE TO DNES SE VZDĚLÁVÁNÍM: KRITICKÝ PŘÍSPĚVEK K FILOZOFII (LITERÁRNÍ) VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Jun 20, 2022
4387 JUDr. Patrícia Krásná, PhD., LL.M.
OPODSTATNENIE VYUČOVACIEHO PROCESU A EDUKÁCIE U ODSÚDENÝCH, VZDELÁVANIE ODSÚDENÝCH POČAS PANDÉMIE COVID 19 Jun 21, 2022
about conference

proceedings

The best papers will be published in scientific journals:

conference scope

Interdisciplinary Scientific Conference QUAERE 2022 (vol. XII.) is going to be a traditional meeting of PhD students. The Conference is organized with 8 topics:

1. Management, marketing
2. Economy, Banking, Insurance Management
3. Public Administration, Macroprocesses
4. Natural Sciences, Chemistry, Physics, Medicine
5. Psychology, Sociology, Pedagogy
6. Informatics
7. Technologies, Engineering, Building Industry
8. Philosophy, History, Law

The conference and the outcomes of PhD work should follow the Memorandum of Scientific Integrity, ALLEA | European Federation of National Academie of Science and Humanities.

Join the Conference! You are invited!


Proceedings - CrossRef / DOI indexation

DOI for references


volume: XI., 2021
Reviewed Proceedings
Cited by: CrossRef
DOI 10.33543/q2021.11
URL: https://doi.org/10.33543/q2021.11

for DOI number of other Proceedings (different volume), please, contact us

registration