QUAERE 2021 (roč. XI.)  |  Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů  |  28.6.2021 - 30.6.2021

Logo
28.6.2021 - 30.6.2021 | The Czech Republic
Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů | vědecká konference

dotazy a odpovědi

1) Je konference přístupná komukoli?

Ne, není. Konference se mohou účastnit pouze registrovaní účastníci, kteří na základě registrace a úhrady konferenčního poplatku obdrží přístupové kódy do systému. Jiné osoby do systému přístup nemají.


2) Rád bych se konference zúčastnil ve spoluautorském kolektivu. Musím konferenční poplatek uhradit za každého jednoho spoluautora?

Ne, poplatek se vztahuje na jeden příspěvek konference, kdy není relevantní, zda bude autor jeden nebo vícero. Sborník v DOI podobě je k dispozici všem autorů.


3) Konference se budeme účastnit s příspěvkem ve spoluautorském kolektivu a rádi bychom obdrželi dva sborníky. Jak postupovat? Obdržíme sborníky fyzicky?

Od roku 2020 již nejsou sborníky fyzicky odesílány. S ohledem na úspěšnou validaci konference do Crossref je autorům nově poskytováno DOI (Digital Object Identifier) číslo / URL, kde je možné sborník plnohodnotně získat (.pdf). Tento krok umožňuje vyšší citovanost zdroje (sborníku).


4) Existují věkové či akademické limity pro účast na konferenci?

Nikoli, neexistuje žádná věková hranice omezující účast na konferenci. Výbor konference v žádném případě neomezuje horní hranicí účast na konferenci. Stejně tak nejsou nastaveny ani akademické požadavky pro účast na konferenci. Účastníkem konference může být osoba pohybující se na univerzitní (akademické) půdě, nebo zástupce praxe s předmětem činnosti odpovídajícím tematickým okruhům konference.


5) Mohu se účastnit konference se dvěma (více) články?

Ano, konference umožňuje přijmout i více článků od jednoho autora.


6) Získají účastníci konference sborník se všemi příspěvky?

Sborník v podobě URL / DOI je k dispozici po neomezenou dobu, fyzické sborníky již nejsou odesílány (viz odpověď na otázku 3).


7) Mohu zažádat o dodatečný sborník konference?

Každý účastník získá DOI sborníku. Tento údaj je k dispozici po neomezenou dobu (garantuje osoba pořadatele), tedy již není třeba fyzické podoby sborníku.


8) Proč jsou sborníky navrhovány pro zařazení do databáze Scopus?

Scopus je multioborová citační databáze odborné literatury, která je zdrojem kvalitních informací a dat pro vědce, akademické pracovníky i knihovníky. Zařazení sborníku právě do této databáze je tak přínosné jak pro účastníky konference (přispěvatele), tak i pro další uživatele (čtenáře), kdy dochází k větší informační propojenosti autorů a uživatelů odborné literatury.


9) Jaké jsou obecné postupy pro zařazení (indexování) sborníku do databáze Scopus?

Sborníky konference jsou po ukončení předloženy provozovateli databáze Scopus, který rozhoduje o zařazení sborníku do této databáze. Schvalovací postup je zcela nezávislý na straně pořadatele konference a nemůže jej ani jakkoli aktivně ovlivňovat.


10) Jsou vždy všechny texty konference do Scopusu zařazeny?

Zařazení sborníku do Scopusu nemůžeme garantovat. Zařazení je odvislé od budoucí kvality textů a dále je konečné rozhodnutí o přijetí učiněno vždy společností Elsevier B.V. (provozovatel databáze Scopus). Žádný z pořadatelů konferencí do tohoto procesu nemůže zasahovat, tedy nelze ani garantovat ono finální zařazení sborníku. Samozřejmě je činěno maximum pro naplnění kritérií indexace z naší strany.


11) Kdo zabezpečuje chod konferencí?

Chod každé konference je garantován programovým výborem, který tvoří garanti odborných sekcí (pedagogičtí pracovníci, odborníci, představitelé institucí apod.) a dále členové organizačního výboru. Výpis těchto osob je k dispozici každému účastníkovi na oficiálních stránkách konference.


12) Mohu se konferencí účastnit také jako odborný garant nebo člen programového výboru?
 
Elektronické konference jsou zaměřeny na zefektivnění chodu běžně pořádaných konferencí. Uvítáme, pokud nás oslovíte s žádostí o zařazení do organizačních týmů. (Každá žádost je posouzena.) Realizovaná konference umožňuje podělit se s ostatními účastníky o poznatky, výstupy vědy a výzkumu, navázat spolupráci apod., je tedy v zájmu ECONFERENCE, aby záběr odborných disciplín byl co největší. 


13) K čemu slouží prémiový kód (Premium kód)?

Premium kód získali vybraní autoři, kteří publikovali odborné statě, nebo se aktivně podíleli na realizaci dílčích rozvojových projektů (příp. je přidělen opakovaným účastníkům konference). Premium kód lze využít vždy jen jednou bez ohledu na registrovanou osobu. Premium kód je dostupný i u partnerů konference. (Pokud kód nemáte/neznáte, příslušné pole v přihlášce nechejte prázdné - tato položka přihlášky není povinná.)


14) Je možné získat potvrzení o účasti na konferenci?

Ano, každý účastník obdrží spolu se všemi fyzickými výstupy konference také dokument potvrzující jeho účast na konferenci (příp. stvrzující publikování jeho příspěvku) .
 
o konferenci

výstupy

Vybrané příspěvky zaslané v anglickém jazyce budou publikovány ve vědeckém mezioborovém časopisu:

zaměření konference

Vědecká konference QUAERE 2021 (roč. XI.) tematicky zahrnuje širší oblast hospodářsko-ekonomických činností. Na konferenci jsou přijímány příspěvky do 8 oborových sekcí:

1. Management, marketing
2. Ekonomika, bankovnictví, pojišťovnictví
3. Veřejná správa a makroprocesy
4. Přírodní vědy, chemie, fyzika, lékařství
5. Psychologie, sociologie, pedagogika
6. Informatika
7. Technologie, strojírenství, stavebnictví
8. Filosofie, dějiny, právo

Výsledky a závěry vědecké práce, jakož i její aktivní zveřejňování by mělo naplňovat Memorandum of Scientific Integrity, ALLEA | European Federation of National Academie of Science and Humanities.

Přispějte i vy svými poznatky!


QUAERE